Суманд хэрэгжиж буй төслүүд

Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төсөл

Тогтвортой амьжиргаа

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төслүүд

Японы өвсний үндэс төсөл