Сумын төв гудамд бетонон зам, гэрэлтүүлэг тавив

Сумын төв гудамд 400 м урт бетонон зам, гэрэлтүүлэгийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хйиж гйүцэтгэж энэ оны 07-р сард ашиглалтанд оруулав.