Ховд аймгийн Цэцэг сумын ЗДТГ-ын 2014 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөв Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сумын төвийн тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 30,000,000.00 Харьцуулалтын арга 3/24/2014 4/15/2014 9/8/2014
2 Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл Орон нутгийн хөрөнгө 800,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
3 Уяачдын холбоо Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
4 Цаг уурын өртөөний байрны тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 4,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
5 МУНБЦГ-ын байрны гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 1,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
6 Цэцэг цэцэрлэгийн гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 7,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
7 Хөшөөтийн цэцэрлэгийн гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 3,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
8 Соёлын төвийн гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
9 эмнэлэгийн гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
10 Сургуулийн гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 10,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
11 Засаг даргын тамгын газрын гадна тохижилт Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
12 Баяр наадам  Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 9/8/2014
13 Төв гудамд зам тавих Орон нутгийн хөрөнгө 80,000,000.00 Харьцуулалтын арга 3/24/2014 4/15/2014 9/8/2014
14 Ард-Аюушийн талбайн засвар Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 6/16/2014
15 Шилмэл сүрэг Орон нутгийн хөрөнгө 15,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 6/16/2014
16 Уран нугаралт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Орон нутгийн хөрөнгө 30,000,000.00 Шууд худалдан авалт   4/14/2014 6/16/2014
17 Жишиг холоолол байгуулах Орон нутгийн хөрөнгө 40,000,000.00 Харьцуулалтын арга 3/24/2014 4/8/2014 9/8/2014
18 Явган хүний зам, гэрэлтүүлэг хийх Орон нутгийн хөрөнгө 30,000,000.00 Харьцуулалтын арга 3/24/2014 4/15/2014 9/8/2014
19 Бялдаржуулах төвд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Орон нутгийн хөрөнгө 20,000,000.00 Харьцуулалтын арга 4/14/2014 4/29/2014 9/8/2014
20 Сумын төвийг 4.8 км авто замаар Хөшөөтийн замтай холбох зураг боловсруулах  Орон нутгийн хөрөнгө 20,000,000.00 Нээлттэй тендер шалгаруулалт 1/15/2014 2/17/2014 5/1/2014
Нийт дүн 320800000