Бамбарууш цэцэрлэг

Бамбарууш цэцэрлэг нь 90 хүүхдийн хүчин чадалтай, одоогоор 100 хүүхэд хүмүүждэг. 20 багш, ажиллагсадтай.

Сургуулийн өмнөх насны 2-5 нас хүртэлх хүүхдүүдэд СӨБ олгох үйлчилгээ үзүүлэн бага, дунд, ахлах, бэлтгэл 7 бүлэгтэй ажиллаж байна.

Хөшөөт багт бялзуухай цэцэрлэгт 3 бүлэгт 75 хүүхэд хүмүүжиж байна.