Засаг даргын тамгын газрын таницуулга

Сумын Засаг захиргааны байгууллага нь Монгол улсын Засгийн газрын шийдвэрээр 1924 онд орон нутгийн Байгууллагад Цэцэг нуурын хошуу нэртэйгээр байгуулагдсан түүхтэй.

1930 оны эхээр хошуу тамга татан буугдсаны дараа сумын Захиргаа бие даасан гэр, контортой болж сумын Захиргаа, нам эвсэлийн байгууллагууд хамтран ажлаа явуулж төр захиргааны байгууллага бэхжсэн юм.

1990 онд шинэ ардчилсан үндсэн хууль батлагдаж Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль батлагдан хэрэгжиж эхэлснээр хуучин АДХГЗ-ны бүтцийг өөрчлөн Засаг даргын Тамгын газрыг 1992оны 10 дугаар сараас байгуулж Засаг даргаар С.Отгон, орлогч даргаар А.Дашзэвэг, ЗДТГ-ын даргаар Ч.Ганбат томилогдон ажиллаж байжээ. Энэ үеээс эхлэн сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч ЗДТГ-ын дарга, ерөнхий санхүүч, нягтлан бодогч, Нийгмийн даатгалын байцаагч, Байгаль орчны байцааг, татварын байцаагч, ХАА-н мэргэжилтэн, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав, засаг даргын жолооч, үйлчлэгч галч гэсэн орон тоотойгоор өргөжиж ажиллаж ирсэн.

Одоо ЗДТГ нь 23 орон тоотой, мэргэжилтэй боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан төрийн албан хаагчын чиг үүрэг, бүрэн хангасан нутгийн захиргааны байгууллага болон бэхжээд байна.

Засаг даргын тамгын газар нь төр засгийн бодлого шйидвэр хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг удирдан зохион байгуулахын зэрэгцээ орон нутгийн Засаг захиргаанаас гарах хөгжлийн чиг бодлого, үндсэн чиглэлийг ард иргэдийнхээ оролцоотой боловсруулан хэрэгжүүлж иргэддээ төрийн үйлчилгээг шуурхай, ил тод хүртээмжэй нээлттэй хүргэж нйигмийн хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэхийг эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна.

Сумын Засаг даргын тамгын газар нь 2010-2025 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг ард иргэдийнхээ оролцоотой боловсруулан ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж байна.

Øèíý÷ëýëèéí Çàñãèéí ãàçðààñ äýâø¿¿ëñýí øóóä àðä÷èëàë-èðãýíèé îðîëöîîíä òóëãóóðëàí òºñâèéí çºâ õóâààðèëàëòûã áèé áîëãîõ Öýöýã íóòàãòàà ñàéõàí àìüäðàõ á¿õèé ë íºõöºë áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõèéí òºëºº ÷àðìàéí àæèëëàæ áàéíà.

Îäîî ñóèûí Çàñàã äàðãààð Ä.Öîãáàäðàõ, Çàñàã äàðãûí îðëîã÷ Ö.Øèíýáàÿð, ÇÄÒÃ-ûí äàðãà ß.Áîëäáààòàð, Ãàçðûí äààìàë Ë.Àìãàëàíáààòàð,ñàíõ¿¿ãèéí àëáàíû äàðãà Ï.Áÿìáàöîãò, Òºðèéí ñàíãèéí òºëººëºã÷ Ï.Ãàëáàäðàõ, íÿãòëàí Ï.Äýëãýðõèøèã, Ã.Ãàíòóëãà, Òàòâàðûí óëñûí áàéöààã÷ Áàäàìãýðýë, Áàÿãàëü îð÷íû õÿíàëòûí óëñûí áàéöààã÷ Ö.Áààñàíõ¿¿, Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Ö.Ãàíçîðèã,àðõèâ áè÷èã õýðãèéí ýðõëýã÷ Á.Ï¿ðýâñ¿ðýí,Ýðõç¿é äîòîîä õýðãèéí àæèëòàí Á.Öýðýíõàíä, Íèéãìèéí áîäëîãûí ìýðãýæèëòýí Á.Íýìýõáàÿð, Óëñûí á¿ðòãýã÷ Ñ.Áàòõèøèã Нийгмийн даатгалын байцаагч А.Дашзэвэг, Халамжийн мэргэжилтэн Ж.Жавзмаа, Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн Н.Оюунчимэг,, Х,Отгонбаяр, Засаг даргын жолооч Д.Батмөнх, Мал эмэнлэг үржлийн тасгийн жолооч О.Бөхбат, нярав Я.Болормаа, үйлчлэгч Цэцэнцэцэг нар ажиллаж байна. Цэцэг сумын төр захиргааны байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж ард иргэдийнхээ талархал хүлээж ирсний дотроос Ц.Равжир, Гонгор, Р.Батмөнх, М.Боломжав, Л.Бямбаа, С.Лхайсүрэн, З.Рагчаабазар, Ж.Дамба, Б.Даахүү, Д.Чойсүрэн, Ч.Сэрээжав, Л.Хорлоо, Ц.Цэцэгбадам, С.Бүдээхүү, Б.Баасанжав, Ж.Бямбадорж, Ч.Ганбат, Л.Ёндонбаатар, Л.Ганзориг, Л.Занданбазар, Ц.Жамбалсүрэн нарын олон хүмүүсийг дурдаж болох юм.